Σδούκος Facebook
Loading...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η εταιρεία ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε.  έχει ως στόχο την παραγωγή προϊόντων, που συνδυάζουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός 852/2004/ΕΚ). Η ασφάλεια και η υγιεινή των προϊόντων θεωρείται ως η ελάχιστη δέσμευση της εταιρείας έναντι των πελατών της.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, η εταιρεία ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε.:

 • Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα IFS FOOD VERSION 6.1 & ISO 22000:2018, για την επεξεργασία και συσκευασία καφέ και ξηρών καρπών, την συσκευασία αποξηραμένων φρούτων και επικαλυμμένων ξηρών καρπών, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ' επέκταση ολοκλήρου του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΑΤ από την Ανώτατη Διοίκηση.
 • Αναθέτει τη συνολική ευθύνη για την λειτουργία και την τήρηση του ΣΔΑΤ, αλλά και την συνεχή βελτίωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στην παρούσα Πολιτική, στην Ομάδα Διασφάλισης Τροφίμων, στην οποία παρέχονται και οι αντίστοιχες με την ευθύνη αυτή αρμοδιότητες.
 • Δεσμεύεται να στηρίξει την Ομάδα Διασφάλισης Τροφίμων παρέχοντας τα απαιτούμενα μέσα και τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική, αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ.
 • Κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά περίπτωση.
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την ασφάλεια σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Καθιερώνει ένα περιβάλλον διαφάνειας, εμπιστοσύνης και εντιμότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας και καλλιεργεί πνεύμα ηθικής στηρίζοντας την ομαδική προσπάθεια και την ενεργή συμμετοχή όλου του προσωπικού στις δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Δεσμεύεται για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τις απατήσεις πελατών και της νομοθεσίας, ενώ παράλληλα σέβεται το περιβάλλον και τη σχετική με αυτό νομοθεσία.
 • Η εταιρεία συγκεντρώνει, σχεδιάζει και διατηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάλληλη νοοτροπία κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων όπως αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
 • Αποσκοπεί σε αειφόρος ανάπτυξη, δηλαδή σε οικονομική ανάπτυξη η οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.