Σδούκος Facebook
Loading...

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όλοι οι άνθρωποι της  ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε.  για τα περισσότερο χρόνια, δεσμεύονται να φροντίζουν για την ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. Η εταιρεία επενδύει σταθερά στη σύγχρονη τεχνολογία έχοντας θέσει ως στόχο μια φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία σε όλες τις μονάδες παραγωγής και μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Υιοθετούμε συγκεκριμένη Περιβαλλοντική Πολιτική και εφαρμόζουμε πρακτικές που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη περιβαλλοντική προστασία και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία μας.

Επίσης βασιζόμαστε την αρχή της πρόληψης ώστε να διασφαλίζουμε την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών περιβαλλοντικών επιδράσεων. Έχουμε δεσμευτεί στην πλήρη τήρηση όλων των περιβαλλοντικών νόμων και των προ απαιτούμενων αδειοδοτικών κανονισμών και στη βελτίωση των επιδόσεών μας σε θέματα υγείας και ασφάλειας κάθε χρόνο.

Εφαρμόζουμε όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας μας, στην παραγωγική μας διαδικασία, υπεύθυνες και καινοτόμες πρακτικές, φιλικές προς το περιβάλλον όπως:

 • Συστηματική ανακύκλωση 100% μέσω πιστοποιημένων φορέων και εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων.  
 • Εφαρμογή σχεδίου ανακύκλωσης μετάλλων, εξοπλισμού, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
 • Εφαρμογή σχεδίου ανακύκλωσης χάρτινης και πλαστικής συσκευασίας από πιστοποιημένους συλλέκτες.
 • Συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα. 
 • Ασκήσεις έκτακτων αναγκών, πυροπροστασίας, απορρύπανσης.
 •  Συνεχή εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση αντίστοιχων εκπομπών ρύπων.
 • Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις των αέριων εκπομπών στο περιβάλλον, επιδιώκουμε την υλοποίηση αποδοτικών μεταφορών.
 • Υπό αυτό το πρίσμα έχουμε εγκαταστήσει και χρησιμοποιούμε συστήματα τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες .
 • Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης νερού
 • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν οργανωτική δομή, δραστηριότητες σχεδιασμού, ευθύνες, πρακτικές, διεργασίες και μέσα για την ανάπτυξη, εφαρμογή, επίτευξη, ανασκόπηση και διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η λειτουργία των μονάδων παραγωγής μας αναφορικά με την κατανάλωση νερού και την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων είναι πρωτοποριακή και ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον. Μέσα από αλλεπάλληλες επενδύσεις και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών τα τελευταία χρόνια έχουμε επιτύχει:

 • σχεδόν μηδενική κατανάλωση νερού
 •  μηδενικά υγρά απόβλητα
 •  μηδενικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής
 •  διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ανακύκλωση σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς και εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων
 •  ανακύκλωση: παλαιών σιδήρων, χρησιμοποιημένων λαδιών, πλαστικού συσκευασίας, χαρτιού υλικών συσκευασίας, ελαστικών οχημάτων, μπαταριών και παλετών.